Toimintamallin viisi teemaa:

Paikan vesiolot

Paikan maaperä ja kasvillisuus

Käytettävät raaka-aineet, materiaalit
ja tuotteet

Energiansäästö, ilmanlaatu ja
ympäristönsuojelu

Ihmisten terveys ja hyvinvointi1.Vesiolosuhteisiin liittyvät toimintaperiaatteetTaimitarha
voi sijaita vesistöjen läheisyydessä, jolloin turvataan herkkien
vesiekosysteemien toiminta ja varsinkin tulva-alueiden ekologiset toiminnot.
Nämä toteutetaan jättämällä rannoille riittävät luonnontilaiset
suojavyöhykkeet. Viljelytoimissa huomioidaan erityisesti toimenpiteet, jotka
estävät kasvinsuojeluaineiden ja ravinteiden kulkeutumista vesistöihin.

Kasvinsuojeluaineita
levitetään vain hyväkuntoisilla ja turvallisilla välineillä. Ruiskut on
testattu MMM.n asetuksella annetun aikataulun mukaisesti viranomaisen
hyväksymällä testausmenettelyllä. Ruiskuttajalla on voimassa oleva todistus
suoritetusta kasvinsuojelututkinnosta.Valumavesien
kulkeutumista hidastetaan rinnelohkoilla sijoittamalla taimirivit
korkeuskäyrien mukaisesti. Hulevesien käsittelyssä käytetään virtaumaa
viivyttäviä menetelmiä. Laskeutusaltaat hyödynnetään kastelualtaina ja niistä
ruopataan kiintoaines säännöllisesti ja palautetaan se peltoon. Eroosio
estetään viherpeitteisillä kaistoilla.Kastelussa
käytetään vettä säästäviä menetelmiä eikä käytetä siihen talousvettä.
Kastelussa pyritään mahdollisimman suureen tarkkuuteen, jotta ei tule ylikastelua.
Kasteluveden kierrätys toteutetaan siellä, missä se on tarkoituksenmukaista.
Hulevesiä hyödynnetään kasteluvetenä. Ravinnepitoista pintavaluntaa ehkäistään
salaojituksella tai säätösalaojituksella. Taimet kastellaan sellaisena
ajankohtana, jolloin vedenhaihdunta on pienintä. Käytetään kastelujärjestelmiä,
joissa vesi ohjataan kasvin juuristolle.Pohjavesien
suojeluun kiinnitetään erityistä huomiota taimiston alueilla, jotka sijaitsevat
pohjavesialueilla. Noudatetaan ehdottomasti kasvinsuojeluaineiden käytön
rajoituksia näillä alueilla. Kemikaalisäiliöt tarkastetaan vuotojen
ehkäisemiseksi Tukesin valtuuttaman tarkastajan toimesta määrätyin välein
riippuen säiliön kuntoluokan mukaan.Estetään
maaperän tiivistyminen ja edistetään sillä tavoin imeytyskapasiteettia ja maan
vedenpidätyskykyä.Lannoituksessa
noudatetaan viljavuusanalyysien mukaista viljelykasvien vaatimaa tarkkaa
lannoitusta. Astiataimituotannossa suositaan hitaasti ja hallitusti liukenevia
lannoitteita, mikä estää ravinteiden karkaamisen vesistöihin.2.Paikan maaperä- ja kasvillisuusolosuhteisiin liittyvät
toimintaperiaatteetMaaperäElävä
maaperä ja sen hyvä rakenne on taimitarhatuotannon perusedellytys. Sen vuoksi
yrityksissä kiinnitetään maan rakenteen ja biologisen aktiivisuuden ylläpitoon
ja parantamiseen kaikessa toiminnassa suurta huomiota.Maaperää
parannetaan viljavuusanalyysien pohjalta ja pidetään yllä tai parannetaan
humuspitoisuutta. Tuotannossa valvotaan maaperän kunnostuksessa käytettävien
maa-aineksien ja maanparannusaineksien alkuperää, laatua ja määrää.
Maanparannuksessa käytetään aineksia ja menetelmiä, jotka parhaiten tukevat
maaperän eliöstön, vesitalouden, ravinnetalouden ja kaasujen vaihdon toimintaa.Sijoitetaan
viljelysten huolto- ja kulkureitit niin, että maaperän häiriintyminen, lähinnä
tiivistyminen, minimoituu.Viljelyssä
käytetään katteita ja välikaistakasveja, jotka vähentävät eroosiota, sekä
viljelykierrossa maan humuspitoisuutta lisääviä ja maata puhdistavia
välikasveja.KasvillisuusTaimitarhatuotannossa
ylläpidetään elinvoimaisia ja ekosysteemipalveluja tuottavia elinympäristöjä.
Suositaan kasvustoja, jotka ylläpitävät ja lisäävät kasvintuhoojien luontaisten
petoeliöiden kantoja. Huolehditaan viljelyalueiden viherpeitteisyydestä ja lisätään
kasvillisuuden kokonaisbiomassaa. Tuulensuojaistutuksilla parannetaan
tuotettavien taimien kasvuoloja ja lisätään samalla tuotantoalueiden
hiilensidontaa ja monimuotoisuutta. Viljelyyn otetaan Suomen luonnonkasvien
taimia, mikäli niille löytyy viheralalla kysyntää.Tarjotaan
tilaajille mahdollisuus hankkia kotimaisia taimia, jotta niiden ei tarvitsisi
turvautua tuontiin. Varmistetaan, että puuvartisten kasvilajien ja -lajikkeiden
menestymisvyöhyke ja alkuperä soveltuvat käyttökohteisiin.Taimitarhat
varmistavat asiakkaidensa edellyttämät laatuvaatimukset kuulumalla
Ruokaviraston ylläpitämään taimiaineistorekisteriin, ja täyttämällä
taimiaineistolain ja sen perusteella annetuissa säädöksissä määrätyt
vaatimukset, täyttämällä kasvinterveyslain ja sen perusteella annetut
vaatimukset sekä noudattamalla Viherympäristöliiton lajitteluohjeita.
Viljelytoimet kirjataan viljelymuistiinpanoihin. Kasvinterveys varmistetaan
vastaanottotarkastuksilla ja noudattamalla omavalvontasuunnitelmaa. Tuote-erien
jäljitettävyys varmistetaan kattavalla dokumentoinnilla.Viljelyssä
suositaan lajikkeita, jotka ovat mahdollisimman vastustuskykyisiä
kasvitaudeille ja tuhoeläimille. Kasvintuhoojien hallinnassa käytetään
ensisijaisesti ennaltaehkäiseviä torjuntakeinoja, kuten tuhoojien tarkkailua,
biologista, mekaanista ja fysikaalista torjuntaa. kasvinsuojelussa käytetään
vain Suomessa hyväksyttyjä torjunta-aineita.Haitalliset
vieraslajitTuotannossa
rajoitetaan haitallisten vieraslajien leviämistä tuotevalikoiman ja viljelmätarkkailun
avulla. Noudatetaan omavalvontasuunnitelmaa.Yrityksessä
tunnistetaan EU:n haitalliset ja kansallisesti haitalliset vieraslajit ja
karanteenituhoojat, poistetaan ja hävitetään ne siten, etteivät voi levitä
ympäristöön.3.Kestävällä tavalla käytettävien raaka-aineiden,
materiaalien ja tuotteiden tuotantoon, valintaan ja kierrätykseen liittyvät
toimintaperiaatteetTaimitarhatuotannossa
pyritään materiaalitehokkuuteen ja tuotantopanosten vastuulliseen ja
ekologisesti kestävään käyttöön. Jätteen määrää vähennetään ja
kierrätyskelpoisuutta lisätään. Hankinnoissa suositaan kierrätettäviä ja
kestävästi tuotettuja materiaaleja ja tuotteita. Syntyneet kasvijätteet
kompostoidaan.4.Energiansäästön, ilmanlaadun ja ympäristönsuojelun
edistämiseen liittyvät toimenpiteetTaimitarhojen
toimenpiteet liittyvät erityisesti toiminnan tehostamiseen, vaihtoehtoisten
energiatuotantomuotojen käyttöönottoon ja nykyistä ympäristöystävällisempien
käytäntöjen omaksumiseen.Taimitarhoilla
minimoidaan energiankulutus ja tehostetaan energian käyttöä. Konetyöt
suunnitellaan niin, että vältetään ylimääräistä ajoa ja käytetään
energiatehokkaita työkoneita ja laitteita. Kasvihuoneissa hyödynnetään auringon
energiaa maksimaalisesti. Koneiden huollot tehdään säännöllisesti ja suositaan
kierrätyspolttoaineita tai sähköä.Taimitarhoilla
käytetään ympäristölle ja ihmisille haitallisia kemikaaleja niin vähän kuin
mahdollista. Toiminnassa on olennaista toiminta- ja turvaohjeiden noudattaminen
kemiallisten aineiden varastoinnissa, kuljetuksessa, käytössä ja
hävittämisessä. Kasvinsuojelussa käytetään integroituja menetelmiä.
Kasvinsuojelussa käytetään ensisijaisesti pesäketorjuntaa. Ruiskuttajilla on
voimassa oleva kasvinsuojelututkinto. Käytettävät ruiskut ovat testattuja ja
huollettuja.5.Ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät
toimenpiteetTaimitarhat
toimivat niin, että työntekijöiden ja omistajien sekä terveys että hyvinvointi
tulevat turvatuiksi. Noudatetaan voimassa olevaa työlainsäädäntöä ja
työehtosopimuksia. Sosiaalisen kestävyyden perusedellytyksenä oleva
tasapuolisuus on henkilöstöpolitiikan lähtökohta.Yritykseen
on laadittu työsuojelun toimintaohjelma ja yrityksen sisäiset turvallisuus- ja
hätätilaohjeet. Työntekijöiden perehdyttämisestä huolehditaan
järjestelmällisesti. Yritys huolehtii, että työntekijöillä on tarpeelliset
suojavarusteet työn suorittamiseksi turvallisesti.Yrityksessä
huolehditaan, että koneet ja laitteet ovat turvallisia käyttää ja niiden
huoltokirjanpito on kunnossa. Huoltojen yhteydessä tarkistetaan, että
suojalaitteet ovat kunnossa ja paikallaan.Taimitarhat
sijaitsevat pienillä paikkakunnilla ja ne tukevat paikallisia yhteisöjä
taloudellisesti ja sosiaalisesti. Ne työllistävät paikallisia alihankkijoita,
ammattilaisia ja opiskelijoita.Taimistoviljelijät
osallistuvat aktiivisesti paikallisten yhteisöjen sosiaalisiin verkostoihin ja
siten ylläpitävät alueen taloudellista ja sosiaalista aktiivisuutta.